The Vision- De Visie

Vision

To stop for the one, God puts in front of me and bring him into the perfect salvation of Christ, so he can stand in life, complete; mind, body and spirit, as a radiant and beloved child of God.
Through physical work on the body, an open door presents itself to the emotional and spiritual person that is intrinsically connected. Therefore it offers a way to the spiritual redemption in Christ but also to healing, encouraging, teaching and empowering.

Core values

God is the Great Physician and we must first seek His Kingdom and His Righteousness, expecting to find Him. He shows Himself with power and in miracles. His presence changes everything and is the most important in our life. As goals change, the destiny of becoming like him never does.

To never stop learning, spiritually but also professionally. Not that He needs me to bring healing to the sick, but for me to be able to serve Him better. To keep growing and learning form each other and form Holy Spirit, through counsel and feedback.

As God made each one of us perfect, equality and respect for each other is the way to bring honor and respect to the Creator. Bringing people into the fullness of their being by bringing the fullness of Jesus. Teaching them to walk in the freedom that Jesus brought on the cross. Empower them to go after the dreams the Father put in their hearts with complete confidence in His perfect salvation, His goodness and His faithful love that endures forever. This is possible for everyone, no matter the culture or circumstance their were born in. I believe He equipped each person with everything he needs to fulfill his destiny. With this kind of love I go and meet people across the nations, with different background, different culture. I walk with them and learn from them. Making Disciples of Christ that, together, we can rise above cultural differences as we grow into a Kingdom Culture and turn the world upside down or right side up!
This through love and perseverance.
As love cannot fail, suffering is inevitable. We don’t walk away from it but let it transform our character to be more like Him, for this is the greatest Joy.

People

Out of life and work experiences my heart goes out to widows and orphans.
Bringing restoration to women and children that are abused or abusers.
Restoring value among women.
Small babies and young adults who are on the verge of spreading their wings and take their place in life.
Parents who have difficulties of taking responsibilities because they walk under the heavy burdens that life had put on them, this while Jesus says learn from me, my burden is light.

Goal

A couple of years ago, I entered Rwanda to go and see the Gorillas. The taxi driver I was sitting next to, asked me where I was from. “Belgium” I said. “Welcome Home” he responded. And that was so true; it really felt like coming home. All the time I was there I thought I must have been here in a different life! A few months later I came to Christ and laid my life down to follow Him. Everything became clear and I knew I was going to live and grow old as a missionary in the heart of Africa. As I got a picture of me growing old there I always thought it was something for in a couple of years, but God showed me this summer that He wants me to prepare to live. He gave me another vision; that from the heart of Africa ( DRC, Rwanda and Burundi) His fire will spread like glowing rivers, over the whole of Africa.

Now how shall I go in? Slow and low, helping and serving, expecting nothing back but the Joy put before me, lying my life down for love and following the Lamb, wherever He goes. For the rest of my life, not leaving them, like so many did before me. Being His hands en feet to reach the unreached, bring hope to the hopeless en teach the unknowing. Working together with the Creator, who is raising up an army of young and old people that believe in revival and transformation.

This crystallizes itself into a plan, but I know very well that; “Our plans are not His plans and our ways not His ways”. So I know He can change them. ☺

The plan

First go to DRC and serve there as an osteopath/physiotherapist, by preference in a medical team. This to get to know the people, their culture, their language, their struggles, their joys, their life. Share the love of God by taking care of them en by learning from them. In the mean time, go low and slow and serve under locale pastor’s en communities. Go on outreach, give medical care and teach in unreached areas, bringing the Kingdom wherever I go with the power of the Holy Spirit.

When God enables us to open a clinic, I would love to train local people who are interested and share the gift. Even send them on training in the capital or somewhere else, so that when they return, they can help their fellow people and we get more workers so that in a couple of years we can give everything away into the able hands of our local co-workers of God.

So this is the “plan”. I am excited to see what God does with it! ☺

Visie

Te stoppen voor die ENE, die God voor ons zet en hem brengen tot een totale verlossing in Christus, zodat hij, in al zijn volheid; geest, lichaam en ziel, als geliefd kind van God, stralend in de wereld kan staan.

Door deze mens lichamelijk te helpen, creëer je een open deur naar zijn spirituele en emotionele kant, dat intrinsiek met elkaar verbonden is, dit als opstap naar de geestelijke verlossing in christus, maar ook naar genezing, bemoediging, onderwijs en empowerment.

 

Kernwaarden

God is de Grote Geneesheer. Zijn alles-veranderende aanwezigheid is het belangrijkst. Hij komt in kracht en in liefde. Als we eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoeken, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.. Ik wil nergens heen als Hij niet mee gaat. Terwijl onze doelen kunnen veranderen zal ons einddoel om meer op Hem te gelijken nooit veranderen.

Vertrekkende vanuit het standpunt dat God ieder van ons volmaakt gemaakt heeft, is gelijkwaardigheid en respect voor elkaar de manier om eer en respect te brengen aan de Schepper. Hij heeft ieder van ons uitgerust met alles wat we nodig hebben om ons doel te bereiken. Door de mens te leren verantwoordelijkheid op te nemen over zijn eigen tempel, waar God in woont ( het fysieke) kan hij dit verder door trekken naar andere aspecten van zijn leven. Opdat hij leert in de vrijheid te wandelen die Jezus gebracht heeft. En dit zodanig dat hij vrijmoedig kan gaan, voor de dromen die de Vader in zijn hart heeft gelegd en zodoende zijn doel in Christus vind, dit met het volste vertrouwen in de Goedheid van God en Zijn Eeuwige Trouw. Dit is een mogelijkheid voor iedereen, waar ze ook vandaan komen of in welke omstandigheid ze ook zijn geboren.

Met dit soort liefde gaan we de mensen van andere culturen tegemoet. We wandelen met hen, leren van hen en gaan op weg om discipelen te maken zodanig dat we samen groeien boven onze eigen cultuur naar een hemelse cultuur, de cultuur van het Koninkrijk. Dit door liefde en volharding. Het lijden niet uit de weg gaande, maar ons erdoor laten veranderen, om meer zoals Hem te worden. Want daar vinden we onze vreugde in.

Mijn bekwaamheden als osteopaat en kinesitherapeut blijven uitbreiden, niet dat Hij mij nodig heeft om genezing te brengen, maar zodat ik Hem beter kan dienen. Op alle vlakken blijven leren en groeien van elkaar en van de Heilige Geest, door feedback en beraadslaging.

 

Doelgroepen

Vanuit mijn ervaringen in het leven en in mijn werk gaat mijn hart uit naar wezen en weduwen.

Kinderen en vrouwen die misbruikt zijn, die misbruiker zijn, om herstel te brengen.

Van kleine baby’s tot opgroeiende volwassenen die op het punt staan om de vleugels uit te slaan, om hun plaats te nemen in het leven.

Ouders die moeilijkheden hebben hun verantwoordelijkheden op te nemen omdat ze nog gebukt gaan onder het juk van het leven, dit terwijl Jezus zegt leer van mij, mijn juk is licht.

Doel

Toen ik enkele jaren geleden Rwanda binnenkwam, vroeg een taxichauffeur me van waar ik afkomstig was. België, zei ik hem. “Welkom Thuis” zei hij me. En het was werkelijk een thuiskomen. Gans mijn tijd daar, dacht ik dat ik hier al geweest moest zijn in ‘een vroeger leven’. Toen ik enkele maanden later mijn leven aflegde om de Here Jezus te volgen, vielen de stukjes als een puzzel in mekaar en werd alles duidelijk. Mijn doel was zendeling te worden naar het Hart van Afrika. Daar ik het gevoel had dat ik daar oud ging worden en mijn leven daar zou eindigen, dacht ik altijd dat het voor binnen enkele jaren zou zijn. Maar God heeft me deze zomer laten zien dat Hij me nu wil klaarmaken om te vertrekken.

Hij gaf toen me nog een visioen; Dat vanuit Rwanda en het hart van Afrika, het vuur zich zal verspreiden; via rivieren van levend vuur zal Hij zijn licht verspreiden over heel Afrika.

Hoe zal ik dan tewerk gaan? Laag en traag, dienend en helpend waar nodig, niets terug verwachtend, elke dag mijn leven afleggend voor de liefde, het Lam volgend, waar Hij ook gaat. Dit voor zolang ze me daar nodig hebben, hen niet in de steek latend, zoals zovelen voor mij. De handen en voeten van Jezus zijn en zo de onbereikten bereiken en de ontmoedigden bemoedigen en de onwetenden onderwijzen. Meewerkend met God, die een leger opricht van jong en oud die geloven in opwekking en transformatie.

Concreet is dit de planning, maar ik weet ; “Onze plannen zijn niet Gods plannen en onze wegen niet Gods wegen”; dus ik blijf open staan voor enige verandering. J

Het plan

Naar DRC trekken om daar te dienen als medisch hulpverlener, liefst in een missiepost, in een medisch team. Om zo de mensen daar te leren kennen, hun cultuur, hun taal, hun moeilijkheden, hun leefwereld. De liefde van God delen door voor hen te zorgen en van hen te leren. Terzelfder tijd, laag en traag gaan, onder de lokale pastors en gemeenschappen. Onderwijs geven, evangelisatie acties ondernemen en medische hulp verlenen in onbereikte gebieden, het Koninkrijk brengen overal waar ik ga, door de kracht van de Heilige Geest.

Als we dan in de mogelijkheid zijn om een medische hulppost op te richten zou ik graag de locale mensen die deze gave en interesse delen, opleiden en eventueel een opleiding laten volgen in de hoofdstad of in een ander land, zodat zij kunnen terugkeren om hun volk bij te staan en we zo ons vermenigvuldigen. Dat we na een tiental jaren ons werk kunnen overgeven in de bekwame handen van de locale medearbeiders van God.

Zo, dit is het “plan”. Ik ben zeer benieuwd wat God er mee gaat doen! J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s